FAQ

Frequently Asked Questions

Vad är SME?

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) är en registrerad ekonomisk förening med syfte att utveckla en ny finansierings- och investeringssektor.

Vad är syftet med SME?

Syftet är att minska klyftorna i samhället och underlätta för de samhällsgrupper som av olika anledningar inte kan finansiera sina projekt under rådande ekonomiska system. Vi vill erbjuda ett alternativ för alla att bli ekonomiskt aktiva och stärka alla gruppers socioekonomiska status i Sverige, genom ribafri finansiering/investering.

Vilka ligger bakom initiativet?

Vi är en grupp bestående av ingenjörer, jurister, ekonomer, samhällsplanerare, socionomer, entreprenörer m.m. från olika delar av vårt avlånga land. Många olika kompetenser men alla mot samma mål!

Vem kan investera & hur?

SME är en paraplyorganisation som kommer att lansera ut olika affärsmodeller via främst olika dotterbolag.

Enbart medlemmar & investerare inom moderbolaget (SME Ekonomisk Förening) kommer att ha möjlighet att investera i alla kommande affärsmodeller som lanseras av SME.

Minimum insats per medlem/investerare i SME är 5000 SEK. Denna summa på 5000 SEK motsvarar en andel i organisationen.

Mer info om vår organisation och vinstutdelningar finns i våra stadgar

Vad är skillnad mellan en SME medlem och Investerare?

Medlemmar är aktivt engagerade inom organisation och bidrar till SME:s utveckling.

Alla medlemmar har rösträtt inom SME & kan påverka utvecklingen av organisationen och dess strategier. 

 En SME investerare har inget ansvar och kan inte heller påverka beslut & utvecklingen av SME. Dock har de rätt till att investera i affärsmodeller som lanseras av SME organisationen.

När det gäller vinstutdelning inom moderbolaget (SME Ek.för) så har båda  rätt till detta, men  SME medlemmar får 50% mer i årlig vinstutdelning än SME investerare

 

Hur säkerställer ni att era verksamheter är 'Halal'?

Vi har en etablerad relation med experter inom Islamisk finansiering från b.la. UK. Vi har även haft kontakt med en lärd från USA.

Umer Suleman från Islamic Finance Council Europe är vår rådgivare.

Alla våra modeller kommer att granskas och godkännas av Islamic Finance Council Europe innan lansering.

What is SME?

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) is a registered economic association with the aim of developing a new finance and investment sector.

What is the purpose of SME?

The purpose is to reduce the gaps in society and facilitate for the social groups that for various reasons are unable to finance their projects under the current economic system. We want to offer an alternative for everyone to become economically active and strengthen all groups’ socio-economic status in Sweden, through riba-free financing / investment.

Who is behind the initiative?

We are a group of engineers, lawyers, economists, planners, social workers, entrepreneurs and more. We are from different parts of Sweden, with many different skills but all towards the same goal!

How do you ensure that your operations are 'Halal'?

We have an established relationship with experts in Islamic finance from both the UK and also been in contact with an expert in the US.

Umer Suleman from Islamic Finance Council Europe is our adviser.

All our models will be reviewed and approved by the Islamic Finance Council Europe before launch. 

 

 

What is difference between SME Member and investor?

Members are actively involved in the organization and work for SMEs (should be available on average 2-3 hours a week).

All members have voting rights in SME & can influence the development of the organization and it’s strategies. Members can also take up positions in the board.

An SME investor has no responsibility and cannot influence the decisions & development of SME. However, they have the right to invest in business models launched by the SME organization.

 

When it comes to dividends within the parent company (SME Ek.för), both are entitled to this, but SME members receive 50% more in annual profit distribution than SME investors

en_USEnglish
Scroll to Top