Stadgar för Sveriges Muslimska Etreprenörer – Ekonomisk förening

Version 2.0

§§ 1-29 Approved by the members on the annual meeting 2019-10-29.

Download a copy of the statute

§ 1 COMPANY / COMPANY

Association namne: Sveriges Muslimska Entreprenörer – Ekonomisk förening   

The association’s (or cooperative’s) name translates as: Sweden’s Muslim Entrepreneurs – Economical association

§ 2 ÄNDAMÅL / OBJECTIVES 

§ 2.1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bidra med en plattform där medlemmarna skall kunna samlas och tillsammans ta fram olika ’halal’ affärsmodeller och idéer. Med ‘halal’ menas verksamheter som följer Islams moraliska riktlinjer (t.ex. ingen riba/ränta involverad, eller investeringar i verksamheter som anses vara skadlig för hälsan och samhället).  Alla ’halal’ affärsmodeller och idéer skall utredas, utvecklas tillsammans och sedan lanseras ut via Ekonomiska Föreningen, eller via dotterbolag (AB) som är kopplade till ekonomiska föreningen (SME).

The association’s objectives are to serve the economic interests of its members by providing a platform where the members can meet and discuss different ‘halal’ business models and ideas. With the term ‘halal’ it means business models that follows Islam’s moral guidelines (i.e. no riba/interest involved, or investments in businesses that are considered harmful for health and wider society). All models and ideas shall be investigated, developed together and then launched via the association, or via new limited companies (AB) that are related to the association as sub-companies.

 § 2.2 Vidare skall föreningen verka för en positiv utveckling av entreprenörskap inom ’halal’ ekonomisektorn och främja medlemmarnas ekonomiska intressen och utveckling. 

The association shall also promote a positive development of entrepreneurship within the ‘halal’ economy sector and shall serve the members economic interests and development.  

§ 2.3 Medlemmarna skall aktivt delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och delta i dess olika projekt för att uppnå dess ändamål. 

The members shall actively participate in the activities of the association by making use of the services provided & participate in various projects to reach its goals.

§ 2.4 Föreningen är politiskt obunden och skall aktivt verka för en laglydig miljö, arbeta mot diskriminering, ekonomiskt fusk och verka för allas lika rättigheter.      

The association is politically independent and shall actively work towards and promote an environment that is law-abiding, work against discrimination, economical fraud and work towards everyone’s equal rights. 

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE / THE BOARD’S LOCATION AND THE ASSOCIATION’S AREA OF OPERATION

§ 3.1 Föreningen har sitt huvudsäte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Men föreningen kommer att utföra sina verksamheter och aktiviteter runt om i landet, och kommer att ha lokala representanter och ledare

§ 4 SAMMANSÄTTNING / COMPOSITION

§ 4.1 Föreningen ska bestå av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

The association shall consist of individuals (private persons) that have joined the association as members. 

§ 4.2 Juridiska personer (företag med org.nr) kan också engagera sig och delta i föreningens aktiviteter och projekt, men bara som Passiv Medlem för SME.

Legal persons (companies with org no.) can also become involved and take part in the association’s activities and projects, but only as Passive members for SME.

§ 5 MEDLEMSKAP – Behörighet / MEMBERSHIP – Competence 

 § 5.1 As a member, it is assumed that an individual/person is expected to contribute to the implementation of the association’s purpose, follow the association’s constitution and decisions made by the SME association. 

As a member, it is assumed that an individual/person is expected to contribute to the realization of the association’s purpose, follow the association’s constitution and decisions made by the SME association.

§ 5.2 Application for membership is done in writing to the association via an application form. The registration approval is performed by the board.    

Application for membership is done in writing to the association via an application form. The registration approval is performed by the board.

§ 5.3 The membership shall be approved by the board or by the person delegated this task by the board. The application for membership can get rejected if there are reasons to believe that the applicant will not serve the interests of the association and its objectives, or if the applicant does not fulfill the requirements that are described in the association’s constitution.  

The membership shall be approved by the board or by the person delegated this task by the board. The application for membership can get rejected if there are reasons to believe that the applicant will not serve the interests of the association and its objectives, or if the applicant does not fulfill the requirements that are described in the association’s constitution. 

§ 5.4 Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlems sökande skall iaktta för att överklaga beslutet enligt svensk lag för ekonomiska föreningar.  

Decision to reject an application shall be taken by the board. In the decision the reasons should be documented & pointed out. The rejected applicant shall also be informed about the appeal and dispute rights according to Swedish law for cooperative. 

 § 5.5 The decision shall be provided to the applicant within 3 business days after the decision has been taken in writing. Decision to refuse membership can be appealed by the affected person within a period of 3 weeks.

The decision shall be provided to the applicant within 3 business days after the decision has been taken in writing. Decision to refuse membership can be appealed by the affected person within a period of 3 weeks.

§ 6 SME AKTIV MEDLEMSKAP / SME ACTIVE MEMBERSHIP

§ 6.1 Aktiva Medlemmarnas skyldigheter / Active Members’ obligations

 § 6.1.1 Every member shall pay the membership fee (read more in §11) which shall be used to finance the activities of SME.  

Every member shall pay the membership fee (read more in §11) which shall be used to finance the activities of SME.

 § 6.1.2 Members must be available on average 2-3 2-3 hours per week (8-12 hours per month) to support the activities for SME, R&D (Research and Development) and other related activities/meetings. Exceptions (for availability) during certain months / periods may be requested by its group leader or the board.  

The member shall be available for approximately on average 2-3 hours per week (8-12 hours per month) to support the activities for SME, R&D (Research and Development) and other related activities/meetings. Exceptions (for availability) during certain months / periods may be requested by its group leader or the board.

§ 6.1.3 If a member is considered to be inactive within the association (according to for example § 6.1.2) then the membership can be invalidated. This decision is taken by the board with evidence presented and only after the member has been warned at least twice before.

If a member is considered to be inactive within the association (according to for example § 6.1.2) then the membership can be invalidated. This decision is taken by the board with evidence presented and only after the member has been warned at least twice before.

§ 6.1.4 Each SME member must invest and own at least one share within the SME organization. Read more about SME shares in §10.

Each SME member must invest and own at least one share within the SME organization. Read more about SME shares in §10.

§ 6.2 Aktiva medlemmarnas rättigheter / Active members’ rights 

§ 6.2.1 Only members reserve the right for free of charge access to all events (conferences), courses and lectures that are organized by the association.  

Only members reserve the right for free of charge access to all events (conferences), courses and lectures that are organized by the association.

§ 6.2.2  Aktiva medlemmen har rösträtt inom organisationen (under årsmötet) 

The active member has the right of vote within the organization (during annual meeting)

§ 6.2.3 Enbart aktiva medlemmar kan röstas in i Styrelsen (via valberedningen och under årsmötet), med villkoret att hen har varit en aktiv medlem i minst ett år.

Only active members can be elected to the Board (via the election committee), with the condition that they have been an active member for at least one year.

§ 6.2.4  Every member can potentially get an annual dividends payout from the association’s internal and external businesses, according the decision taken on the annual meeting.   

Every member can potentially get an annual dividends payout from the association’s internal and external businesses, according the decision taken on the annual meeting.  

§ 6.2.5 Medlemmar som har bidragit (officiellt via ett projektteam) med utveckling och lansering av en affärsmodell kan få en separat andel i Ek.Föreningens lanserade dotterbolag (för den affärsmodellen). Detta skall representera maximalt totalt 10% andel i dotterbolaget (som delas bland teamet som utvecklade och lanserade projektet) av den nya verksamheten (om inget annat beslutas innan projektet börjar). Alla överenskommelser skall ske skriftligt innan ett projekt börjar.  

Members that have contributed (officially via a project team) with development and launch of a business model can get a separate share in the association’s launched sub-company (for that business model). This should represent a max total of 10% shares in the sub-company (which is divided by the team that developed and launched the project) of the new business model (if nothing else was agreed prior to the start of the project). All agreements shall be in writing before a project starts.

§ 6.2.6 All members shall have full access to all news, progress, activities and meeting minutes via SME’s official communication channels.   

All members shall have full access to all news, progress, activities and meeting minutes via SME’s official communication channels.

§ 6.2.7 Enbart medlemmar (både Passiva och Aktiva) får tillgång till att investera i SME’s dotterbolag och projekt.

Only members (both Passive and Active) are allowed to invest in SME’s sub-companies and projects.

§ 6.2.8 Varje Aktiv medlem får en vinstutdelning som är 50% mer per andel än en Passiv medlem (om ett beslut för vinstutdelning tas på årsmötet). 

Each active member gets a dividend payout which is 50% more per share than a passive member (if a decision for payout is taken at the annual meeting).

§ 7 SME Passiv medlem / SME Passive member 

§ 7.1  Passiva Medlemmarnas skyldigheter / SME Passive members obligations

 § 7.1.1  Passiva medlemmar i SME har inga arbets skyldigheter gentemot SME organisationen.

A Passive member in SME has no work responsibilities towards SME organization.

§ 7.1.2 Passiva medlemmar har ingen rösträtt inom SME. Detta innebär också att en Passiv medlem kan inte medverka i olika beslut inom organisationen. 

Passive members have no right to vote within SME. This implies also that a Passive member cannot participate in different decisions within the organization.

§ 7.1.3 Enligt §10 ska varje Passiva medlemmar bidra med en minimal investering av 5,000kr (lika med en andel). Läs mer om insatser i §10.

According to §10 every Passive member shall contribute with a minimum investment of 5,000kr (equal to one share). Read more about shares in §10. 

§ 7.2 Passiva medlemmarnas rättigheter / Passive members’ rights

§ 7.2.1 Alla Passiva medlemmar ska ha fullständig tillgång till alla nyheter, framsteg, aktiviteter och mötesanteckningar via SME.s officiella kommunikationskanal.   

All Passive members shall have full access to all news, progress, activities and meeting minutes SME’s official communication channels.

§ 7.2.2 Enbart medlemmar (både passiva och aktiva) får tillgång till att investera i SME’s dotterbolag och projekt.

Only members (both passive and active) will have access to invest in SME’s sub-companies and projects.

§ 8 Utträde / Exit 

 § 8.1 En Aktiv medlem eller Passiv medlem som vill utträda ur föreningen, skall kommunicera det skriftligt till styrelsen och bedöms därefter ha lämnat föreningen.    

An Active member or Passive member who wants to leave the association, shall do this by sending a letter to the board and upon that is considered to have left the association. 

§ 8.2 Medlemsavgiften (gäller bara Aktiva medlemmar) återbetalas ej efter ett utträde.   

Membership fee (only applicable to Active members) is non-refundable.

§ 8.3 Utträde måste ske minst 6 månader innan slutet av räkenskapsåret. Om utträdet sker senare än 6 månader till  räkenskapsårets slut så återbetalas insatsen på följande stämma. Investeringar/insatser återbetalas med ev. vinst och eventuella kostnader/förluster återbetalas ej. 

An exit from the SME must occur at least 6 months before the end of financial year. If the exit takes later than 6 months before the end of the financial year then the investment share will be instead repaid in the following annual meeting (next year). Investments  are repaid any potential profits but any expenses/losses made are not repaid. 

§ 8.4 Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång normalt ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Läs mer i §8

Except in the cases that are decided in a specific way in the Act on Economic Associations, departure from the Association takes place normally at the end of the financial year. Read more in §8

§ 8.5 Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom 1 vecka efter att ha fått godkänt på sin medlemsansökan, kan få sitt medlemskap upphört i sådant fall.  

Members that have not paid the membership fee within a week after having their membership approved, can have their membership made void.

§ 9 UTESLUTNING / EXCLUSION

§ 9.1 Aktiv eller Passiv medlem får inte uteslutas ur föreningen (beslut tas via styrelsen) av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

An Active or Passive member shall not be expelled from the association (decision is taken via the board) other than for reasons that the person has not paid the agreed fees, worked against the association’s activities or objectives, or has apparently harmed the interests of the organization.

§ 9.2 Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

The decision on expulsion can be restricted to a limited time. Such time restricted expulsions can last for a maximum of 6 months from the date of decision.  

§ 9.3 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får föreningens styrelse istället meddela den Aktiva eller Passiva medlemmen en varning (måste ske skriftligt).    

If there are reasons that are considered not sufficient for expulsion, then the association’s board can instead hand over a warning to the Active or Passive member (must be in writing).

§ 9.4 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att Aktiv / Passiv medlem inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet / investeringen ifrågasätts. 

Decision on expulsion or warning shall not be taken before the Active / Passive member has had the chance to comment on the circumstances that led to the disciplinary action. A time of at least 14 days shall be provided for this. 

§ 9.5 I beslutet (för disciplinära åtgärder) skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

In the decision (for disciplinary action) the reasons shall be documented for the member and they shall be informed about the possibility for appeal. Decision shall be sent in writing to the affected person within 3 days of the decision being taken. Final decision on expulsion or warning shall be taken by the board and the affected person can appeal the final decision within 3 weeks. 

§ 10 INSATS / INVESTMENT SHARE

§ 10.1 Både en Aktiv och Passiv medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp som fastställs till 5 000 SEK. 

Both Active and Passive members shall participate in the association with an investment contribution of SEK 5,000. 

§ 10.2 Insatsen skall betalas till föreningens PG/BG när medlemskap/investering beviljats och avtal tecknats. Insatsen betalas enligt styrelsens anvisningar. 

The contribution shall be paid to the association’s bank account when membership/investment has been granted and an agreement has been signed. Contribution will be paid according to the instructions of the Board.

§ 10.3 Insatsen kan delbetalas till SME, men detta måste godkännas av styrelsen och dokumenteras i avtalet.

Any investment payment to SME can be paid on installments but this needs to be agreed by the board and documented in the agreement.

§ 10.4 Insatsen innebär att man äger en andel i SME Ekonomisk förening. 5000kr är lika med 1 andel. En Aktiv eller Passiv medlem får köpa mer än 1 andel.

The investment share in SME, means that the member owns a share in the SME. 5000kr is equal to 1 share in SME organization. An Active or Passive member can buy more than 1 share if they so want.

§ 10.5 Insatsen skall användas för att investera i SME’s utveckling och investering i olika projekt. Det är styrelsen som bestämmer hur pengarna skall användas. Alla medlemmar kommer att informeras om eventuella investeringar som SME planerar att göra.

The investment money shall be used for developing SME and for investing in different projects (to be launched by SME). It is the board that decides how the money will be used. All members will get informed about any potential investments that SME plans to do.

§ 10.6  Vinstutdelning: En Aktiv medlems insats ger vid vinstutdelning 50% mer än jämfört med en andel som ägs av en Passiv medlem. 

Payouts (when SME makes profits): Each Active member’s investment share gives 50% more in payout than a share owned by a Passive member.

§ 11 ÅRSAVGIFT / ANNUAL PAYMENT FEE

§11.1 Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 3600 kr. 

Every member shall annually pay a membership fee, which is decided at the annual meeting. The fee can be a maximum of 3600kr.

§11.2 Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar om.  

The membership fee is paid in a way, and within a timeframe that is agreed by the board. 

§11.3 Medlemsavgiften kommer att huvudsakligen att användas för administrativa kostnader för SME

The membership fee shall mainly be used to cover the administrative costs for the SME

§11.4 Nuvarande medlemsavgiften är: 1000 kr/år    

Current set membership fee is: 1000kr /year

§ 12 ÖVRIGA AVGIFTER  / OTHER FEES

§ 12.1 För utnyttjande av föreningens aktivitet skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar aktiviteter och föreningen.

To utilize the association’s activity, a fee must be paid. The fee for the various services the association provides is determined by the Board and is regulated in agreements that are drawn up between the person utilizing activities and the association.

§ 12.2 Eventuella övriga avgifter utgår endast för Passiva medlemmar 

Any potential fees are only applicable for passive members.

§ 13 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN  

§ 13.1 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. 

The Board may assign its decision-making power in individual cases or in certain groups of cases to a section, committee or other body or to an individual member or employee.

§ 13.2 Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.  

Anyone who has made a decision on the basis of authorization under the previous paragraph shall continuously notify the Board of this.

§ 14 STYRELSEN/ THE BOARD

https://lh3.googleusercontent.com/UQQ44LZlRWjk67obEoE3yhQfbWhPtSKINhocmQRR_wObjrCyAiLR1J2tNmob3fTiOTACF1o28U758btcyv_t9PsQoXv2nphdvYnKvE2xTBRJvx-D3ho_u3xxPr1l7rjzT49hfvg

Figure §14: Styrelse strukturen inom SME / Board structure within SME

§ 14.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst noll och högst tre suppleanter.   

The Board of Directors shall consist of a minimum of three and a maximum of nine members, with a minimum of zero and a maximum of three deputies.

 § 14.2 Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. En kvalifikation för ordförandeposten kräver minimum ett års medlemskap.  

The Chairman is elected by the General Meeting for one (1) year, i.e. until the end of the Annual General Meeting, which is held the following financial year. A qualification for the chairman position requires at least one year’s membership. 

§ 14.3 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs under föreningsstämman normalt på två (2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.   

Board members and deputy directors are elected during the general meeting for normally two (2) years, i.e. until the end of the ordinary general meeting held in the second financial year after the election, alternately so that about half the board is elected each year. In addition to the chairman, the board constitutes itself. Board substitutes have the right to attend board meetings.

§ 14.4 Styrelsens åligganden / The duties of the Board

§ 14.4.1 När föreningsstämman inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:  

When the annual meeting is not assembled, the board is the decision-making body of the association and is responsible for the association’s affairs. The Board shall be responsible for the association’s activities in accordance with established plans and safeguard the members’ interests. 

In particular, the Board is required to:

a) Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas och verkställs.  

a) Ensure that laws and binding rules applicable to the association are observed and enforced.

b) Verkställa, av föreningsstämman, fattade beslut.  

b) Implement decisions made by the Annual Meeting.

c) Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.  

c) Plan, manage and distribute the work within the association.

d) Ansvara för och förvalta föreningens medel.  

d) Responsible for and manage the association’s funds.

e) Tillställa revisorerna räkenskaper. 

e) Provide the auditors with accounts.

f) Förbereda föreningsstämman.  

f) Prepare the Annual Assembly.

§ 14.4.2 Arbetstimmar per vecka / Work hours per week

Alla styrelsemedlemmar förväntas jobba ungefär 4-5 timmar per vecka för deras ansvarsområden.

All board members are expected to spend around 4-5 hours per week on their SME responsibilities 

§ 14.5 Ordförande / Chairman

Ansvarsområden / Areas of responsibilities: 

 1. Dagordning inför varje möte

Agenda for each Board meeting

 1. Leder styrelsemöten

Hosts the Board meeting

 1. Ansvarar för att överenskommet arbete utförs

Responsible for ensuring agreed work is completed

 1. Representant för organisationen

Representative for the organisation

 1. Signerar godkännande av alla budget ansökningar godkända av styrelsen

Signs approval of all budget applications that are approved by the Board

 1. Skall kunna ersätta de olika rollerna inom styrelsen i deras frånvaro*

Shall be able to replace any roles within the Board in their absence*

 1. Tar fram förslag på strategi & utveckling för organisationen*

Proposes strategy & development for organization*

 1. Stöttar Sekreteraren med verksamhetsplan för årsmötet*

Supports the Secretary with Business plan for annual meeting*

 1. Ansvarar för medlems antagningar & eventuella intervjuer*

Responsible for intake of members & potential interviews* chairman

§ 14.6 Vice ordförande / Vice Chairman

1.   Kompetensutveckling inom organisationen

Skills development within the organisation

2.   Stadgar följs & sammanträden följes

Ensures the Constitution is followed & meetings are supported

3.   Skall kunna ersätta de olika rollerna inom styrelsen i deras frånvaro*

Shall be able to replace any roles within the Board in their absence*

4.    Representant för organisationen

    Representative for the organisation

5.   Tar fram förslag på strategi & utveckling för organisationen*

Proposes strategy & development for organization*

6.   Stöttar Sekreteraren med verksamhetsplan*

Supports the Secretary with Business plan for annual meeting*

7.   Ansvarar för medlems antagningar & eventuella intervjuer*

Responsible for intake of members & potential interviews*

* Dessa ansvarsområden är gemensamma för både Ordförande & Vice-Ordförande (Ordförande delegerar ansvar)

* These areas of responsibilities are in common for both Chairman & Vice Chairman (Chairman delegates the work)

§ 14.7 Kassör / Accountant

 1. Ansvarar för utbetalningar och att fordringar krävs in.

Responsible for all outward payments & ensuring incoming payments are made.

 1. Bokföringen och att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar.

Book keeping & ensuring verifications exists for all in & out payments.

 1. Föreningens deklaration, inkomstuppgifter.

Tax & income declarations are made

 1. Att skatter och avgifter betalas, och att göra årsbokslut.

All taxes and fees are paid, and that end of year financial report is done

 1. Kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad.

Ensure all of organisation’s assets are insured appropriately where appropriate

 1. Att lämna budgetunderlag till styrelsen, delta i styrelsearbetet och informera övriga i styrelsen om ekonomin i föreningen.

Submits the budget proposal to the Board, participate in the board & inform the board

about the status of the economy.

§ 14.8 Sekreterare / Secretary

 1. Ansvarig för alla mötesanteckningar

Responsible for taking Meeting Minutes

 1. Verksamhetsplan inför ett årsmöte

Business plan preparation for an annual meeting

 1. Arkivering av diverse dokumentation för verksamheten & tar fram mallar för all dokumentation

Storing of all administrative documentations for the business & develops templates for all documentation.

 1. Organiserar & sammankallar till möten

Organize and invite for meetings

§ 14.9 PR Ansvarig / PR Responsible

 1. Ansvarig för marknadsföring

Responsible for marketing

 1. Ansvarig för hemsida

Responsible for website and content

 1. Ansvarig för sociala medier

Responsible for social media

 1. Hanterar extern kommunikation / officiell talesperson

Handles external communication / official spokesman

 1. Planera & arrangera evenemang

Plan & arrange events

 1. Ansvarar PR budget

Responsible for PR budget

§ 14.10 Forskning & Utveckling (F&U) / Research & Development (R&D)

 1. Ansvarar för att administrera interna projekt

Responsible for administration of all internal projects

 1. Administrera inkommande externa projekt & göra en genomförbarhetsstudie för lansering (enligt beslut i Styrelsen)

Administration of incoming external projects & perform a feasibility study in terms of launch (in accordance with the Board’s decision)

 1. Ansvarar för R&D Budget

Responsible for R&D budget

 1. Enhetschef för alla medlemmar inom F&U avdelningen

Departmental manager for all members within R&D department

§ 14.11 Chefsjurist / Legal Manager 

 1. Ansvarar för att se till att all SME verksamhet möter juridiska krav

Responsible for ensuring that SME’s operations are compatible with legal requirements

 1. Stöttar F&U teamet med att säkerställa att projekten följer & tar hänsyn till alla relevanta regelverk.

Supports the R&D team and ensures all ongoing projects follows & takes into consideration 

any applicable regulations.

 1. Ansvarar för Jurist avdelningens Budget

Responsible for R&D budget

 1. Huvudkontakt mot Finansinspektionen (FI)

Main contact/interface towards Swedish Financial Inspection Authority

 1. Tar fram mallar för alla kontrakt, fakturor & avtalspapper

Creates templates for all contracts, bills & agreements

 1. Tvist och konflikthantering gällande ekonomiska händelser & transaktioner

Responsible for the management of disputes with regards to financial incidents & transactions

§ 14.12 Affärsutvecklings analytiker / Business Development Analyst Manager

 1. Ansvarar för att säkerställa ekonomisk lönsamhet inom SME & dess verksamhet

Responsible for ensuring that SME’s operations are economically profitable  

 1. Stöttar F&U teamet med att säkerställa att projektets affärsmodeller har analyserats för lönsamhet 

Supports the R&D team and ensures all ongoing projects have been analyzed for profitability/realistic returns

 1. Ansvarar för affärsutveckling avdelningens Budget

Responsible for Business Development department’s budget

 1. Utforskar nya attraktiva affärsmodeller & marknader för SME

Explores new attractive business models and market areas for SME 

 1. Tar fram förslag på eventuell utdelning tillsammans med Kassör, Ordförande & Vice Ordförande (som godkänns av Styrelsen innan utdelning)

Develops a proposal on potential payouts together with Accountant, Chairman & Vice Chairman (which must be approved by the board)

§ 14.13 Teknik chef / CTO 

 1. Ansvarar för IT och systemlösningar inom föreningen (SME)

Responsible for IT and system solutions within the SME organization.

 1. Stöttar R&D teamet med system och IT lösningar

Supports the R&D team with System & IT solutions

 1. Ansvarar för utveckling i framtida tekniska förbättringar och strategier.

Responsible for the development of future technical improvements and strategies 

§ 15 Prestanda & ansvarsskyldighet / Performance Reviews & accountability

 1. Varje styrelsemedlem är ansvarig för att säkerställa tillfredsställande prestanda för alla grupper & individer inom deras avdelning.  

Each Board member is responsible for ensuring satisfactory performance of all teams & individuals in their departments.

 1. Ordförande är ansvarig för alla styrelsemedlemmarnas prestanda & ansvarsskyldighet.

Chairman is responsible for all board members performance & accountability.

 1. Prestanda & ansvarsskyldighet för Ordförande bedöms av Styrelsen.

The chairman’s performance & accountability is judged by the Board.

 1. Varje SME medlem kan begära en ’Vote of Confidence’ mot en styrelseledamot av SME. För att en sådan röstning ska äga rum måste minst 50% av alla SME medlemmar stötta förslaget & om det finns några bevis på misskötsel eller oregelbundenhet så skall dessa presenteras under ett extra årsmöte.

Any SME member can request a ‘Vote of Confidence’ against any of the members of the SME Board. In such case, at least 50% of the members should back a call for a ‘Vote of Confidence’ & any evidence of mismanagement or irregularities shall be presented at an additional Annual meeting.

 1. Om en medlem inte är närvarande under 2 inkallade möten i rad (utan en förklaring eller någon kommunikation före mötet) så leder detta till automatisk en varning. 

If a member is not present for 2 consecutive meetings (without an explanation or any communication before the meeting) then this automatically causes a warning.

§ 16 FIRMATECKNING  / SIGNING FOR A FIRM

 Föreningens firma tecknas av två ledamöter utsedda av styrelsen.    

The association’s company is signed by two members appointed by the board.

§ 17 REVISORER  / AUDITORS

Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämma och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före föreningsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före föreningsstämman.  

The annual general meeting shall annually elect at least one and no more than two auditors and no more than one deputy auditor for the period until the end of the next ordinary AGM. The auditors have the right to continuously review the association’s accounts, general meeting and board minutes and other documents. The accounts of the association must be submitted to the auditors no later than six weeks before the general meeting. The auditors shall review the Board’s administration and accounts for the most recent fiscal and financial year, as well as submit an audit report to the Board no later than three weeks prior to the annual general meeting.

§ 18 RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

 Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12. 

The association’s fiscal year is 1 / 1-31 / 12.

§ 19 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  / ORDINARY ANNUAL MEETING 

§19.1 Föreningsstämma skall hållas senast inom 3 månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse skall ske tidigast  8 veckor innan och senast 4 veckor före stämman, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

The annual general meeting  shall be held at least within 3 months from the end of the financial year. Notice shall be made no earlier than 8 weeks before and no later than 4 weeks before the meeting, at the time and place determined by the Board. 

§19.2 Det är föreningens högsta beslutande organ. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i en lokal. 

It is the association’s highest decision-making body. Furthermore, a notice and a proposal for an agenda should be conducted in a venue.

§19.3 Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

If a proposal has been brought about a change of status, closure or merger of the association with another association or other matter of material importance to the association or its members, it must be stated in the notice. 

§19.4 Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  

Operations and administration reports, auditors’ stories, business plan with budget and the Board’s proposals and received motions with the Board’s opinion shall be available to the members no later than two weeks before the General Meeting. The notice shall state where these documents are available.

§19.5 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:    

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.  

1. Election of the chairman and his / her notification by the secretary at the meeting.

2. Godkännande av röstlängden.  

2. Approval of voting length.

3. Val av en justeringspersoner.  

3. Selecting an alignment person.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  

4. Ask if the meeting has been announced in proper order.

5. Fastställande av dagordningen.  

5. Setting the agenda.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.  

6. The Board’s annual report and audit report.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Samt beslut av styrelsen om ev. utdelningar. 

7. Decision on the adoption of the balance sheet and the income statement and on the allocation of the profit or loss for the year according to the adopted balance sheet. As well as a decision by the Board of Directors on possible dividends.  

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

8. Resolution on discharge to the Board members.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  

9. The issue of fees to the Board members and auditors.

10. Årsavgift och andra avgifter.  

10. Annual fee and other fees.

11. Val av styrelseledamöter  

11. Election of board members

12. Val av revisorer och revisorssuppleant.  

12. Election of auditors and deputy auditors.

13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.  

13. Election of election committee, two persons, one of whom shall be convener.

14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.    

14. Other matters to be addressed at the general meeting according to the law or the association’s statutes, and reported to the board no later than four weeks before the general meeting. 

§ 19.6 Förslag till ärenden att behandlas av föreningsstämman  / Proposals for matters to be dealt with by the General Meeting

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämma. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.  

Both the member and the board may submit proposals to be considered by the general meeting. Proposals from a member must be submitted to the Board no later than four weeks before the AGM. The Board shall submit a written opinion on the proposal to the General Meeting.

§ 19.7 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma / Voting rights as well as the right to express opinions and proposals at the AGM

En Aktiv medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud. En Aktiv medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

An Active  member who have paid overdue membership fees and during the meeting year are at least 18 years old have the right to vote at the meeting. The right to vote is personal and may be exercised through a representative. Active members who do not have the right to vote have the right to speak and propose at the meeting.

§ 19.8 Beslutförhet  / Decision Making validity 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  

The meeting is decided by the number of voting members present at the meeting.

§ 19.9 Beslut och omröstning  / Decision and vote

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). För beslut i alla frågor och val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.    

Decisions are made with applause (acclamation) or if requested after voting (voting). Decisions on all issues and elections require an absolute majority, which means more than half the number of votes cast. Voting is open. Election to the Board and the Nomination Committee is a voting member of the association.

§ 20 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA / EXTRA ASSOCIATION MEETING

§20.1 Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.   

At an extraordinary annual meeting, decisions may not be taken in matters other than those stated in the notice. The extraordinary annual meeting shall be called upon by the Board when required and when, for consideration of stated matter, it is requested in writing by the auditor or at least 10% of the members of the Association.

§20.2 Kallelse ska ske senast två veckor före extra föreningsstämma

Notice shall be made no later than two weeks before the additional general meeting.

§ 21 RÖSTRÄTT   / RIGHT OF VOTE

Vid föreningsstämma har varje Aktiv medlem en röst vardera vid uppfyllande av § 5.    

At the annual meeting, each Active member has one vote each in compliance with § 5.


§ 22 VALBEREDNING / ELECTION COMMISSION

§22.1 Valberedningen skall bestå av mellan 2-4 SME medlemmar som väljs under stämman/årsmötet.

The election commission shall consist of between 2-4 SME members whom are selected during the annual meeting.

§22.2 Valberedningens uppgift är att ta emot intresseanmälningar eller rekommendationer från medlemmar som vill ställa upp för olika roller inom SME styrelsen inför ett årsmöte, och säkerställa att de möter kraven för att delta.

The election commission’s main task is to receive applications or recommendations from members whom would like to stand up for various roles within the SME board for an upcoming annual meeting and ensure that these fulfill the requirements for such roles within SME. 

§22.3 Alla intresseanmälningar ska ske skriftligt till valberedningen via deras email och enligt valberedningens process, som är på förhand godkänd av styrelsen. Processen måste vara dokumenterad och alla medlemmar och styrelsen måste få informationen i god tid inför ett årsmöte.

All applications must be done in writing to the election commission via their email and according to the election commission’s procedures, which are approved in advance by the board. The procedure must be documented, and all members and the board must be informed well in advance before an annual meeting.

§22.4 Valberedningen kan också analysera SME (Aktiv) medlemmars profiler och lägga fram lämpliga rekommendationer på kandidater (med dennes samtycke) för olika roller inom SMEs nästkommande styrelse för följande årsmöte.

The election commission can also analyze SME members’ profiles and put forward suitable recommendations for candidates (with their consent) for various roles within SME’s next board for the upcoming annual meeting.

§22.5 Valberedningen ansvarar för att styrelsen röstas fram på ett demokratiskt och transparent sätt under årsmötet. Alla intresseanmälningar, rekommendationer, röster och valresultat måste dokumenteras.

The election commission is responsible for ensuring that all the board members are elected in a democratic and in a transparent way during the annual meeting. All applications, recommendations, votes and election results must be documented. 

§ 23 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN / 

INVITATION AND OTHER MESSAGES

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller annons på vår webbplats. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.   

Notice for the annual meeting is in writing via e-mail or advertisement on our website. When a notice has been sent to the general meeting, the board must immediately notify the auditors of this by letter. Other messages from the Board are distributed via e-mail. To the extent that an individual member cannot be reached via e-mail, ordinary postal service can be used.

§ 24 VINSTFÖRDELNING / PROFIT DISTRIBUTION

https://lh3.googleusercontent.com/4nK5ND4MTbaUPNrU7FX6rfemEeXLNmJREcFcQoOgtxNwpdzmN9hUF6cOIkUm_Pq2zULB_NZKndIpaxMmBdRC7ZXv0YHG4lk0L3RNsNeLhQvVGFjiJx_Oge5FrNeIR4bALyerb58

FIGURE 24: Allmän modell för vinstutdelning / This is a general model for profit sharing and distribution.

§24.1 SME kommer att i normala fall fördela sina vinster så som det visas i modellen ovan. Dock kan skillnader framkomma men detta måste beslutas före ett projekt startas & dokumenteras i varje enskilt avtal.

SMEs will normally distribute their profits as shown in the model above. However, differences may emerge but this must be decided before a project is started & documented in each individual contract.

§24.2 SME styrelseledamöter räknas också som Aktiva medlemmar och kommer därför att också delta i olika projektteam enligt behov.

SME Board members are also counted as Active members and will therefore also participate in various project teams as needed.

§24.3 SME styrelseledamöter får en utdelning baserad på deras roll inom styrelsen men även som Aktiva medlemmar och ägare av andelar.

 SME Board members receive a dividend based on their role within the Board but also as Active members and owners of shares.

§ 25 UPPLÖSNING / DISSOLUTION THE FIRM 

§25.1 Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.    

In case of dissolution of the association, the association’s retained assets shall be distributed among the members.

§25.2 Upplösning måste röstas igenom med en majoritet på 90% och detta måste ske på två följande stämmor.

Dissolution of the association must be supported by a majority of 90% and this must be done on two following annual meetings. 

§ 26 STADGEÄNDRINGAR / CHANGES IN CONSTITUTION 

§26.1 Stadgeändring måste enbart ske under en ordinarie stämma och vara planerad i förväg (se §19).

Constitution can only be changed during an ordinary annual meeting and must be pre-planned (see §19)

§26.2 För att stadgarna ska kunna ändras måste minst 90% av alla deltagare på stämman rösta för förslaget.

Changes in Constitution must be supported by a majority of 90% from all the attending participants on the annual meeting.

§ 27 SKILJEKLAUSUL / ARBITRATION

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.   

A dispute in a matter between a member and the association must not be brought before the general court. Such dispute shall be settled in accordance with the Arbitration Act. However, the following shall apply to the costs of arbitration. Each party is responsible for its own costs as well as for the costs of the arbitrator appointed. The chairman’s costs, including the costs of any secretary, are shared equally between the parties.

§ 28 ÖVRIGT  / OTHER

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.

In general, and other cases, the Act on Economic Associations, SFS 1987: 667, also applies.

en_USEnglish
sv_SESvenska en_USEnglish

Subscribe to our Newsletter

Join our email list to get the latest news and updates from us

You are subscribed

Pin It on Pinterest

Share This