Vilka kan bli medlemmar hos oss på SME?

[English version below]

Alhamdulillah, arbetet rullar verkligen framåt nu med Sveriges första riktiga kooperativa nätverksplattform för främst muslimska entreprenörer. Vi har nu arrangerat 3 stycken evenemang i Göteborg och Stockholm, och med varje evenemang ökar intresset och stödet Masha Allah! Massor utav intresseanmälningar har kommit in för att söka medlemskap eller för att investera hos oss på SME. Vi tackar er alla för det stora förtroendet.

Men vilka vill SME rekrytera som medlemmar? Kan vem som helst ansöka om medlemskap eller söker SME enbart personer med specifika utbildningar och erfarenheter?

Dessa frågor är jätteviktiga och därför vill vi klargöra dessa för alla våra följare. Som alla företag med stora ambitioner så är huvudnyckeln för ett företags framgång och utveckling: HUMAN RESOURCE (personalresurser).

Man kan ha hur höga ambitioner som helst och även ha hur stora finansiella medel som helst, men har man inte rätt personer på rätt plats inom en organisation så kommer det inte att spela någon roll.

Relevanta erfarenheter och utbildningar inom entreprenörskap, företagandet, investeringar, teknik, juridik och ekonomi är självklart en extra bonus för oss på SME. Dock anser vi på SME att de viktigaste kompetenserna hos en framtida medlem är; viljan att bidra till etablering av en framtida halal finanssektor i Sverige, ha viljan att själva vilja utvecklas och inte vara rädd för utmaningar!

Vi söker seriösa individer med rätt tankesätt helt enkelt!

Till skillnad från andra organisationer så är inte syftet med SME att enbart göra pengar och gynna de som redan har förmågan att investera eller stötta de som redan har mycket kunskaper och erfarenheter. Utan SME vill utveckla och satsa på svenska muslimer för att vi ska kunna bli en nation av ’doers’ igen In sha Allah.

Vi välkomnar intresseanmälningar från alla bakgrunder oavsett er erfarenhet, yrkesområden eller utbildningar. Icke-muslimer är också välkomna att bli medlemmar inom SME.

Har ni viljan, rätt tankesätt och gillar utmaningar så är SME en rätt plats för er In sha Allah.

Vi har många intressanta interna projekt som har börjat och ni som medlemmar kan verkligen påverka SME och dess utveckling med även era egna idéer. SME kommer även att ha lokala avdelningar runt om i Sverige där medlemmarna kan träffas och leverera för SME och vår ummah.

Läs gärna mer om vår organisation i våra stadgar (nedan) och tveka inte att kontakta oss om ni har några ytterligare frågor. Intresseanmälningar för medlemskap (passiv eller aktiv) görs via länken nedan.

Vi ser framemot att få in dig som vår framtida kollega på SME. Låt oss slå ihop våra olika styrkor och kompetenser för att gynna oss alla och få saker gjorda In sha Allah!

Stadgar: https://smegroup.se/stadgar/

Intresseanmälan för medlemskap: https://smegroup.se/medlem-register/

[English version]

Who can become a member at SME?

Alhamdulillah, the work is really rolling forward now with Sweden’s first real cooperative networking platform for mainly Muslim entrepreneurs. We have now arranged 3 events in Gothenburg and Stockholm, and with each event the interest and support is increasing Masha Allah! Lots of applications of interest have come in to apply for membership or to invest with us at SME. We thank you all for your great confidence and trust in our organization.

But who does SME want to recruit as members? Can anyone apply for membership or is SME only looking for people with specific education and experience?

These questions are very important and that is why we want to clarify these for all our followers. Like all companies with great ambitions, the key to a company’s success and development is the HUMAN RESOURCE.

You can have as high aspirations as you want and have large financial resources available, but if you do not have the right people in the right place within an organization then it will not matter.

Relevant experiences and educational backgrounds in entrepreneurship, business development, investments, technology, law and economics are of course a bonus for us at SME.

However, we at SME believe that the most important qualities of a future member are; their willingness to contribute towards the establishment of a future halal finance sector in Sweden, to have the willpower to develop oneself and not to be afraid of challenges.

We are simply looking for serious individuals with the right mindset!

Unlike other organizations, the purpose of SME is not to only make money and benefit those who already have the ability to invest, or support those who already have a lot of knowledge and experience. We at SME want to develop and invest in Swedish Muslims at the very grassroot level so that we can become a nation of ‘doers’ again In sha Allah.

We welcome applications of interest from all backgrounds, regardless of your experience, occupations or education. Non-muslims are also welcome to join us as SME members.

If you have the will, the right mindset and like challenges, then SME is the right place for you In sha Allah.

We have many interesting internal projects that have started and you as a member can really influence SME and its development with your own ideas as well.

SME will also have local departments around Sweden where members can meet and deliver for SME and our ummah.

Please read more about our organization in our organizational constitution (below) and do not hesitate to contact us if you have any further questions. Interests for membership (passive or active) are made via the link below.

We really look forward to welcoming you as our future colleague at SME. Let’s combine our various strengths and skills to benefit us all and let us get things done in sha Allah!

Constitution: https://smegroup.se/stadgar/

Application of interest: https://smegroup.se/medlem-register/

1 thought on “Vilka kan bli medlemmar hos oss på SME?”

  1. Pingback: Fastighetsinvestering & Försäkring: Pågående projekt - Sveriges Muslimska Entreprenörer

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top